Zasady oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
OPTIMUM

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2022, poz. 220 oraz Dz. U. 2023, poz. 1234).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2023, poz. 900).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 373 oraz Dz. U. 2022, poz. 1780).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017, poz. 1646, Dz. U. 2019, poz. 1664 oraz Dz. U. 2023, poz. 1062).

INFORMACJE OGÓLNE

 • § 1
 1. Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 • zachowanie ucznia.
 • § 2
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
  w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
 • § 3
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze, co źle i jak powinien się dalej uczyć;
 • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
  i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • § 4
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowania o nich uczniów i ich rodziców;
 • ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
 • bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie;
 • ustalanie ocen rocznych;
 • przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;
 • przeprowadzenie egzaminów poprawkowych;
 • ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach, trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 1. Ocenianie ucznia z religii odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

TRYB OCENIANIA, PROCEDURY I SKALA OCEN

 • § 5
 1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców
  o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, kryteriach oceniania oraz warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
  i rodziców o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach
  i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Rodzice informowani są o postępach w nauce, trudnościach, zachowaniu i frekwencji ich dzieci:
 • na ogólnoklasowych spotkaniach organizowanych w podanym terminie,
 • w trakcie konsultacji w podanym wcześniej terminie,
 • poprzez dziennik elektroniczny,
 • telefonicznie w miarę potrzeb.
 • § 6
 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych
  pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.
 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uczeń ma prawo wglądu w sprawdzoną
  i ocenioną pracę podczas lekcji, na której nauczyciel omawia wyniki prac.
 3. Na wniosek rodziców ucznia sprowadzone i ocenione pisemne prace kontrolne udostępniane są do wglądu podczas:
 • zebrań rodziców,
 • konsultacji,
 • spotkań indywidualnych.

Prace podlegają zwrotowi i są przechowywane do końca roku szkolnego.

 • § 7
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązywanie się
  z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego
  na podstawie opinii wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii:
 • rodzice składają wniosek o zwolnienie z zajęć wraz z opinią lekarza w sekretariacie szkoły;
 • dyrektor w ciągu trzech dni przekazuje rodzicom na piśmie decyzję o zwolnieniu, którzy własnoręcznym podpisem poręczają jej odbiór;
 • dyrektor przekazuję informację o zwolnieniu z zajęć nauczycielowi prowadzącemu
  te zajęcia.
 1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji w/w zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 • § 8
 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom.
 2. Nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności oraz formy aktywności ucznia.

 

SKALA OCEN

 • § 9
 1. W klasach 1-3 oceny z poszczególnych edukacji zapisywane są w dziennikach
  w postaci liter według następującej skali:
 • wspaniale – ocenie tej odpowiada litera A:

ocenę tę otrzymuje uczeń, który biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań praktycznych
i teoretycznych w nowych sytuacjach, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania;

 • bardzo dobrze – ocenie tej odpowiada litera B:

ocenę tę otrzymuje uczeń, który poprawnie wykorzystuje wiadomości; wykonuje samodzielnie polecenia, rozwiązuje zadania; może popełnić błąd, który po wskazaniu sam potrafi poprawić;

 • ładnie – ocenie tej odpowiada litera C:

ocenę tę otrzymuje uczeń, który poprawnie wykorzystuje wiadomości; wykonuje polecenia przy pomocy nauczyciela, popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielne poprawić, czyni postępy;

 • postaraj się – ocenie tej odpowiada litera D:

ocenę tę otrzymuje uczeń, który przy pomocy nauczyciela wykonuje polecenia o niewielkim stopniu trudności; często popełnia błędy, czyni niewielkie postępy;

 • pomyśl – ocenie tej odpowiada litera E:

ocenę tę otrzymuje uczeń, który przy pomocy nauczyciela wykonuje polecenia, rozwiązuje zadania o niskim stopniu trudności, czyni niewielkie postępy.

 • Z religii i języka niemieckiego dopuszcza się stosowanie ocen wyrażonych cyfrą
  w skali 1–6.

Arkusze oceny opisowej śródrocznej i rocznej przygotowują nauczyciele prowadzący oddział. Formularze oceny opisowej zatwierdza dyrektor szkoły.

 1. W klasach 4–8 roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
 • stopień celujący – 6,
 • stopień bardzo dobry – 5,
 • stopień dobry – 4,
 • stopień dostateczny – 3,
 • stopień dopuszczający – 2,
 • stopień niedostateczny – 1.

Oceny od 6 do 2 to ceny pozytywne, natomiast ocena 1 jest oceną negatywną.

 1. W klasach 4–8 oceny są zapisywane w dziennikach w postaci cyfr:
 • celujący – 6,
 • bardzo dobry – 5,
 • dobry – 4,
 • dostateczny – 3,
 • dopuszczający – 2,
 • niedostateczny – 1.
 1. Dopuszcza się stosowanie w ocenach śródrocznych plusów i minusów.

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW ORAZ ZASADY PRZEPROWADZANIA KARTKÓWEK, SPRAWDZIANÓW
I PRAC KLASOWYCH

 • § 10
 1. Stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania praktyczne.
 2. Każdy nauczyciel ma prawo stosować oprócz w/w inne formy sprawdzania osiągnięć wynikające ze specyfiki nauczanego przez niego przedmiotu.
 3. Formy kontroli:
 • zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał oraz
  w czasie lekcji powtórzeniowych (kontrola ustna);
 • dawanie uczniom poleceń do pisemnego wykonania na tablicy lub w zeszycie przedmiotowym (wykonywanie zadań i ćwiczeń);
 • przeprowadzanie pisemnych prac, takich jak wypracowania, dyktanda, sprawdziany, kartkówki (sprawdzian – praca pisemna trwająca od 30 do 90 minut, zapowiedziana tydzień wcześniej i wpisana do dziennika; kartkówka – pisemne sprawdzenie wiadomości trwające do 15 minut z zakresu tematycznego do 3 ostatnich tematów, odbywające się bez zapowiedzi);
 • stosowanie wystandaryzowanych testów osiągnięć szkolnych;
 • ocena wytworów pracy ucznia;
 • ocena samodzielnej pracy ucznia;
 • analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych.
 1. Kontrola pracy ucznia powinna być prowadzona systematycznie, tj. równomiernie rozłożona na cały okres nauki. Uczniowie mogą dokonywać samokontroli
  i samooceny oraz autorefleksji w oparciu o określone kryteria przedmiotowe.
 2. Nauczyciel poprawia prace i ocenia je według przedmiotowego oceniania podanego
  na początku roku szkolnego.
 3. Ocena powinna spełniać rolę wspierającą ucznia w jego rozwoju.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom do końca bieżącego roku szkolnego podczas zebrań, konsultacji bądź indywidualnych spotkań.
 5. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny otrzymanej z prac kontrolnych w terminie ustalonym przez nauczyciela i zgodnie z przedmiotowym ocenianiem.
 6. Uczeń powinien być przekonany o tym, że:
 • nauczyciel ocenia jego osiągnięcia, a nie – osobę;
 • ocena jest jawna;
 • ocena stanowi informację o spełnieniu wymagań programowych;
 • ocena nie jest ani karą, ani nagrodą;
 • słabsza ocena informuje o jego brakach w wiedzy i umiejętnościach;
 • nauczyciel może pomóc w uzupełnieniu braków.
 1. Zasady przeprowadzania prac klasowych:
 • każda praca klasowa powinna być zapowiedziana przynajmniej na tydzień przed jej przeprowadzeniem i poprzedzona lekcją utrwalającą;
 • w ciągu dnia uczeń może pisać jedną, zaś w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy prace klasowe;
 • prace klasowe należy ocenić w ciągu dwóch, a z języka polskiego – w ciągu trzech tygodni;
 • nauczyciel omawia i podsumowuje wyniki prac pisemnych na lekcji;
 • w przypadku nieprzystąpienia do pisemnego sprawdzianu wiadomości z powodu

usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń ma prawo do napisania sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem;

 • uczeń ma czas na uzupełnienie zaległości spowodowanych chorobą lub inną usprawiedliwioną przyczyną odpowiadający liczbie dni, w których był nieobecny;
 • przedmiotowe ocenianie opracowane jest przez nauczyciela przedmiotu.

OCENIANIE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE – ZASADY I TRYBY

 • § 11
 1. Rok szkolny jest podzielony na dwie części: pierwsze i drugie półrocze.
 • § 12
 1. Śródroczna opisowa ocena klasyfikacyjna w klasach 1–3 z zajęć edukacyjnych
  (w pierwszym półroczu) uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia oraz kryteriów weryfikacji dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności
  w nauce lub rozwijaniu uzdolnień.
 2. Klasyfikacja roczna w klasach 1–3 polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
  i zachowania w danym roku szkolnym.
 • § 13
 1. Tryb oceniania śródrocznego i rocznego dla klas 4–8:
 • klasyfikację uczniów przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego (klasyfikacja śródroczna i roczna);
 • klasyfikację śródroczną przeprowadza się w terminie do końca stycznia, a jeśli ferie zimowe rozpoczynają się w styczniu, to do ostatniego piątku przed feriami;
 • klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów i wystawieniu oceny klasyfikacyjnej oraz wyrażeniu opinii szkoły o zachowaniu ucznia w formie oceny zachowania według przyjętej skali
  i kryteriów;
 • ocena roczna odzwierciedla wiedzę, umiejętności i pracę ucznia w całym roku szkolnym i jest wystawiana na podstawie ocen za oba półrocza według zasad przyjętych przez nauczycieli, określonych w przedmiotowym ocenianiu;
 • ocena śródroczna i roczna nie może być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, powinna określać poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych
  w przedmiotowych programach nauczania na dany okres szkolny;
 • przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę wagę/ważność ocen;
 • przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych w klasach 1–3 stosuje się ocenę opisową;
 • ocenę śródroczną/roczną wystawia nauczyciel zajęć edukacyjnych lub – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nauczyciel upoważniony przez dyrektora szkoły;
 • podstawą do wystawienia oceny śródrocznej/rocznej z poszczególnych przedmiotów jest przede wszystkim poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia;
 • na miesiąc przed klasyfikacją półroczną lub roczną nauczyciel zajęć edukacyjnych informuje ucznia o proponowanej ocenie śródrocznej/rocznej;
 • nauczyciel wpisuje przewidywaną ocenę do dziennika w rubryce „propozycja oceny”;
 • na ocenę z wychowania fizycznego, plastyki, informatyki, techniki i muzyki mają wpływ elementy, takie jak: postawa i aktywność ucznia podczas zajęć, frekwencja, przygotowanie ucznia do lekcji, wiadomości oraz oceny sprawdzianów umiejętności;
 • ostateczną ocenę śródroczną/roczną zatwierdza klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej;
 • ocena śródroczna/roczna może różnić się od oceny proponowanej na miesiąc przed klasyfikacją, jeśli uczeń nie spełnił warunków określonych przez nauczyciela lub wykazał się znacznymi osiągnięciami, wiadomościami lub umiejętnościami;
 • śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia
  w terminie co najmniej jednego dnia przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
 1. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć dodatkowych nie ma wpływu na promocję
  do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia,
 • § 14
 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć
  edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej
  bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy
  programowo wyższej z wyróżnieniem.
 2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji
  końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych
  ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Uczniowi, który dodatkowo uczęszczał na religię lub etykę, do średniej ocen
  wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 • § 15
 1. Uczeńmoże nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeńnieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeńnieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
 4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, egzamin
  z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 6. Szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa §15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły.
 8. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli z powodu ciągłej lub bardzo częstej nieobecności (ponad 50%) na zajęciach edukacyjnych nie ma podstaw do ustalenia jednej, kilku lub wszystkich ocen klasyfikacyjnych rocznych.
 • § 16
 1. W przypadku oceny śródrocznej lub rocznej rodzice mogą złożyć pisemną prośbę
  do nauczyciela o uzasadnienie tej oceny. Nauczyciel w ciągu dwóch dni roboczych wręcza uczniowi bądź jego rodzicom pisemne uzasadnienie tej oceny. Jeden egzemplarz podpisany przez rodziców zostaje dołączony do dokumentacji nauczyciela, drugi – wręczony zainteresowanym. W przypadku nieprzekonującego uzasadnienia oceny rocznej stosuje się przepisy dotyczące egzaminu sprawdzającego określone prawem.
 2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie proponowanej oceny rocznej
  z obowiązkowych i obowiązkowych dodatkowych zajęć tylko o jeden stopień
  po spełnieniu następujących warunków:
 • co najmniej połowa uzyskanych ocen z przedmiotu jest równa ocenie, o którą ubiega się uczeń, przy czym brana jest pod uwagę waga ocen;
 • uczeń przystąpił do wszystkich przeprowadzonych w ciągu roku szkolnego sprawdzianów;
 • uczeń uzyskał ze wszystkich sprawdzianów pozytywne oceny (również w trybie poprawiania oceny niedostatecznej);
 • uczeń skorzystał z oferowanych przez nauczyciela form poprawy.
 1. Rodzice ucznia ubiegającego się o podwyższenie oceny zwracają się
  z pisemną prośbą w formie podania do nauczyciela przedmiotu w ciągu trzech dni od poinformowania go o przewidywanej ocenie.
 2. Gdy uczeń nie spełnia któregokolwiek z warunków, prośba nie zyskuje akceptacji.
  W przypadku spełnienia warunków po wyrażeniu pisemnej zgody na podaniu przez nauczyciela najpóźniej na pięć dni roboczych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela sprawdzianu pisemnego. Zakres sprawdzianu obejmuje cały rok szkolny. Sprawdzian zostaje dołączony do dokumentacji nauczyciela.
 3. Poprawa oceny rocznej na wyższą niż przewidywana następuje, gdy sprawdzian został napisany na ocenę, o którą ubiegał się uczeń lub wyższą. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa niż proponowana, niezależnie od wyniku sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń.
 • § 17
 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. Tryb i zasady egzaminu poprawkowego określają ustawa o systemie oświaty, rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa §16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 • § 18
 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni uczniowi kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia mu uzupełnienie braków.

ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW

 • § 19
 1. Począwszy od klasy 4, śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali:
 • wzorowe,
 • bardzo dobre,
 • dobre,
 • poprawne,
 • nieodpowiednie,
 • naganne.
 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania określa się na podstawie następujących kryteriów:
 • ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
 1. doskonale wywiązuje się z obowiązków ucznia, rzetelnie przygotowuje się do zajęć, jest pilny w nauce, systematycznie uczęszcza na zdjęcia, nie spóźnia się;
 2. bierze czynny udział w życiu szkoły, inicjuje i wykonuje zadania na rzecz środowiska szkoły, zawsze przestrzega norm współżycia społecznego, dba o mienie szkolne
  i innych, jest samodzielny i wytrwały w pokonywaniu trudności;
 3. swoją postawą promuje dobre imię szkoły, godnie reprezentuje szkolę na zewnątrz w konkursach, olimpiadach, zawodach, przedstawieniach okolicznościowych, rozwija swoje zainteresowania w szkole i poza nią, działa na rzecz innych, np. poprzez aktywne i odpowiedzialne organizowanie pomocy koleżeńskiej, akcji charytatywnych itp.;
 4. jest godny naśladowania pod względem dbałości o piękno mowy ojczystej;
 5. jest godny naśladowania pod względem troski o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne
  i innych, przeciwstawia się agresji, staje w obronie słabszych;
 6. jest godny naśladowania pod względem kultury osobistej i odpowiedzialności, dba
  o estetykę wyglądu;
 7. z pełnym szacunkiem odnosi się do innych, swoją postawą daje dobry przykład kolegom;
 8. spóźnił się na zajęcia nie więcej niż 5 razy;
 • ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. jest sumienny w wywiązywaniu się z obowiązków szkolnych, ma pozytywny stosunek do nauki, systematycznie przygotowuje się do zajęć, systematycznie uczęszcza
  na zajęcia, stara się nie spóźniać (maksymalnie do 5 spóźnień w półroczu);
 2. bierze udział w życiu szkoły, przestrzega norm współżycia społecznego;
 3. godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz;
 4. dba o piękno mowy ojczyste, jego kultura słowa nie budzi zastrzeżeń;
 5. wykazuje szczególną troskę o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych;
 6. zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią, nosi strój odpowiedni do okoliczności;
 7. spóźnił się na zajęcie nie więcej niż 10 razy;
 • ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. dobrze wypełnia obowiązki ucznia, sporadycznie bywa nieprzygotowany do zajęć;
 2. interesuje się sprawami klasy i szkoły, dba o mienie szkoły i klasy, dba o jej estetykę;
 3. nie wchodzi w konflikty z innymi, przestrzega norm współżycia społecznego;
 4. uczestniczy w różnych formach działalności szkolnej i pozaszkolnej, bierze udział
  w uroczystościach szkolnych, szanuje tradycje i zwyczaje szkoły;
 5. dba o kulturę słowa;
 6. życzliwie i kulturalnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i innych osób;
 7. spóźnił się na zajęcia nie więcej niż 15 razy;
 • ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 1. dokłada starań, aby wywiązać się z obowiązków ucznia, bywa nieprzygotowany
  do zajęć, nie zawsze stosuje się do poleceń nauczyciela, spóźnia się na zajęcia szkolne;
 2. przejawia niewielkie zainteresowanie sprawami klasy i szkoły, zdarza mu się wchodzić w konflikt z innymi, nie wykazuje dbałości o mienie szkoły, jest obojętny
  na przejawy wandalizmu;
 3. stara się dbać o kulturę słowa;
 4. nie stwarza sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu swojemu i innych;
 5. na ogół dba o kulturę zachowania;
 6. okazuje szacunek innym, popełnia drobne uchybienia w stosunku do kolegów;
 7. spóźnił się na zajęcia ponad 15 razy;
 • ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
 1. lekceważy obowiązki szkolne, uchyla się od ich wypełniania, często bywa nieprzygotowany do zajęć, spóźnia się, nie reaguje na rozmowy wychowawcze i upomnienia;
 2. ma negatywny stosunek do działań na rzecz klasy i szkoły, narusza zasady poprawnego współżycia, nie postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
 3. nie dba o dobro i tradycje szkoły;
 4. nie dba o kulturę zachowania, swoim zachowaniem prowokuje innych
  do niewłaściwych zachowań;
 5. nie okazuje szacunku innym;
 • ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
 1. świadomie lekceważy obowiązki szkolne, nie przygotowuje się do zajęć, nagminnie się spóźnia, wagaruje;
 2. jest obojętny wobec objawów zła, znęca się psychicznie lub fizycznie nad innymi, celowo niszczy mienie szkoły i innych, nie podejmuje prób poprawy swojego postępowania;
 3. plami honor szkoły, lekceważy jej tradycje;
 4. nie dba o kulturę języka, nagminnie używa wulgaryzmów;
 5. świadomie stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu, ulega szkodliwym nałogom, zachęca do tego innych, bierze udział w bójkach;
 6. zachowuje się niegodnie, w sposób celowy prowokuje złe zachowania innych;
 7. wykazuje lekceważący stosunek do nauczycieli, uczniów i innych osób.
 8. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
 9. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy, biorąc pod uwagę oceny zachowania wystawione przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, ocen klasy, samoocenę, a w trudnych przypadkach po konsultacji z psychologiem szkolnym.
 10. Zainteresowany uczeń i jego zespół klasowy muszą mieć możliwość wypowiedzenia się w sprawie oceny.
 11. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem, że spełnione zostały wszystkie określone kryteria.
 12. W zakresie kultury osobistej o ocenie zachowania decydują głównie:
 13. uczciwość w codziennym postępowaniu;
 14. wrażliwość społeczna;
 15. sposób bycia wyrażający szacunek wobec siebie i innych;
 16. dbałość o kulturę słowa i sposobu bycia;
 17. dbałość o zdrowie swoje i innych (nieuleganie nałogom);
 18. dbałość o higienę osobistą i własny estetyczny wygląd oraz ład i porządek
  w otoczeniu;
 19. noszenie stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych;
 20. posługiwanie się telefonem komórkowym w szkole bez naruszenia regulaminu używania telefonów komórkowych;
 21. poszanowanie mienia swojego i cudzego;
 22. przestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole.
 23. W zakresie stosunku do obowiązków szkolnych o ocenie zachowania decydują przede wszystkim:
 24. sumienność w nauce, pilność, samodzielność i wytrwałość w przezwyciężaniu napotkanych trudności;
 25. systematyczność w przygotowaniu się do lekcji;
 26. wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę;
 27. regularność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne (nieobecności należy usprawiedliwiać po ustaniu powodu nieobecności w szkole);
 28. troska o bezpieczeństwo własne i kolegów podczas zajęć szkolnych i przerw międzylekcyjnych;
 29. wykonywanie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 30. przestrzeganie wewnątrzszkolnych regulaminów i zarządzeń, w tym regulaminów pracowni przedmiotowych.
 31. 13. Prace i zadania nadobowiązkowe wykonywane na rzecz szkoły, klasy i środowiska
  (np. osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, prace na rzecz samorządu
        szkolnego, wolontariatu) mają wpływ na ocenę zachowania.
 • § 20
 1. 1. Procedura wystawiania ocen z zachowania oraz tryb starania się o wyższą niż
  proponowana ocenę roczną zachowania:

1) na około miesiąc przed planowanym terminem posiedzenia klasyfikacyjnego rady
      pedagogicznej wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o proponowanej
      ocenie zachowania;

 2) nauczyciele uczący w danej klasie są zobowiązani do ocenienia zachowania ucznia
            przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;

3) rodzice ucznia mogą ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej  
     klasyfikacyjnej oceny zachowania ucznia w formie pisemnego podania skierowanego
     do wychowawcy klasy nie później niż dwa dni po otrzymaniu informacji
     o przewidywanej ocenie zachowania. Podanie powinno zawierać: ocenę, o jaką się stara
     uczeń, oraz szczegółowe uzasadnienie spełnienia  przez ucznia wymagań na tę ocenę;

 4) wychowawca po otrzymaniu podania zwołuje zespół nauczycieli uczący w danej
            klasie najpóźniej na trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady
            pedagogicznej. Zespół ten analizuje prośbę rodziców (opiekunów) i ustala
            ostateczną ocenę zachowania;

 5) wychowawca sporządza pisemne uzasadnienie oceny, którą otrzymał uczeń
            i przekazuje ją zainteresowanym, zachowując w dokumentacji potwierdzoną przez
            rodziców kopię;

 6) obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania może nastąpić wskutek zdarzeń
            mających miejsce na mniej niż miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
   
             pedagogicznej.

 • § 21
 1. Tryb usprawiedliwiania nieobecności uczniów:

1) rodzice są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka
       na zajęcia szkolne – (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo Oświatowe art. 40
       ust. 1 pkt 2.);

2)   uczniowie są zobowiązani do systematycznego udziału w obowiązkowych zajęciach
      edukacyjnych;

3) nieobecność ucznia jest uzasadniona tylko w następujących przypadkach:
         a)    choroba, pobyt w szpitalu, sanatorium, ośrodku rehabilitacyjnym;

 1. b) wizyty lekarskie i badania specjalistyczne;
 2. c) wypadki;
 3. d) zdarzenia losowe, sytuacja rodzinna;

4) inne przyczyny nieobecności uczniów są nieuzasadnione i nie będą
                 usprawiedliwiane;

5)  rodzic usprawiedliwia nieobecność ucznia w szkole wyłącznie przez dziennik
                elektroniczny;

6) w przypadku nieobecności trwającej dłużej niż 50% godzin w miesiącu
      spowodowanej chorobą należy przedłożyć wychowawcy zaświadczenie
      lekarskie;

7) w przypadku konieczności zwolnienia dziecka z części zajęć w danym dniu
               rodzic ma obowiązek przed tym faktem poinformować wychowawcę
               o planowanej nieobecności i jej powodach, również przez dziennik
               elektroniczny, a tej podstawie nieobecność zostaje usprawiedliwiona;

8) liczba godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień ma wpływ na ocenę
      zachowania.

 © 2024 Fundacja OPTIMUM.
Designed by Stanley